Privacyverklaring Vos office support
Vos Office Support, gevestigd aan de Lampionstraat 9, 6651 TV te Druten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Overzicht persoonsgegevens:
Vos Office Support verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Vos Office Support (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

• Geslacht;
• Voor- en achternaam;
• Adresgegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op te maken op mijn website, in correspondentie en telefonisch;
• Gegevens over je activiteiten op mijn website;

Wijze van gegevensverzameling:
Vos Office Support verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het aanvragen van een gift of het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten. Vos Office Support verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door jou is gegeven of op grond van een overeenkomst welke je met Vos Office Support hebt gesloten.
Doel van verwerking persoonsgegevens:
Vos Office Support verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Om je betaling af te kunnen handelen;
• Om een nieuwsbrief en/of reclame aan je te kunnen zenden;
• Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
• Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
• Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
• Om je bezoekersgedrag te analyseren.

Bewaartermijn persoonsgegevens:
Vos Office Support bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7 jaar. Overige persoonsgegevens worden verwijderd 12 maanden na beëindiging van het contract.
Delen van persoonsgegevens met derden:
Vos Office Support verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit Vos Office Support een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Vos Office Support blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:
Vos Office Support gebruikt functionele, technische en tracking cookies.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

• Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
• Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vos Office Support;
• Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij Vos Office Support een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Vos Office Support van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marielle@vosofficesupport.nl. Vos Office Support reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens:

Vos Office Support neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marielle@vosofficesupport.nl.

Updates of wijzigingen van dit Privacybeleid:

Vos Office Support behoudt zich het recht voor om het Privacybeleid periodiek aan te passen of te herzien. Wezenlijke veranderingen worden onmiddellijk van kracht op het moment dat het herziene Privacybeleid wordt gepubliceerd. De nieuwste versie wordt weergegeven in de sectie ‘Voor het laatst gewijzigd’. Als je na de kennisgeving van dit soort wijzigingen op de website gebruik blijft maken van het Platform, betekent dit dat je deze wijzigingen aan het Privacybeleid erkent en goedkeurt en dat je akkoord gaat met de voorwaarden van deze wijzigingen.

Vos Office Support

Voor het laatst gewijzigd 5 januari 2021.